Informacja o realizowanej

strategii podatkowej
Rosa Europe Sp. z o.o.
za rok podatkowy

1.01.2022 - 31.12.2022


Spis treści

1.      Informacja o realizowanej 1

I.       Wstęp. 3

II.      Informacje ogólne. 3

2.      Informacje o Spółce. 3

3.      Cele podatkowej strategii Spółki 3

a)       wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych. 3

b)      podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych. 3

c)       prawidłowe realizowanie obowiązków rozliczeniowych i sprawozdawczych. 3

d)      współpraca z organami Krajowej Administracji Skarbowej w ramach dostępnych mechanizmów.. 4

III.         Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 4

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. 4

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 4

IV.         Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą. 5

V.     Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych. 5

1.      Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi 5

2.      Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4. 6

VI.         Informacje o złożonych wnioskach. 6

1.      Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej 6

2.      Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej 6

3.      Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 6

4.      Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.. 6

VII.       Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 7


     I.        Wstęp

Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Rosa Europe Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) obowiązków wynikających z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.).

Niniejsza informacja dotyczy strategii podatkowej realizowanej przez Spółkę w roku podatkowym 1.01.2022-31.12.2022.

    II.        Informacje ogólne

1.    Informacje o Spółce

Spółka działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000023764, prowadzi działalność gospodarczą pod adresem ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wrocław. Spółce zostały nadane następujące numery identyfikacyjne – REGON: 020117614, NIP: 8992549063.

Spółka rozpoczęła działalność w 2005 roku.

Według umowy Spółki przedmiotem działania Spółki jest:

 • produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych;
 • produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń.

Spółka prowadzi działalność poprzez trzy oddziały zlokalizowane w Oławie, Siewierzu Radomsku.

2.    Cele podatkowej strategii Spółki

Spółka jest odpowiedzialnym, rzetelnym i transparentnym podatnikiem wywiązującym się z obowiązków podatkowych. Strategia podatkowa Spółki ma na celu doprowadzenie do należytego wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Realizowanie obowiązków publicznoprawnych oraz konieczność uiszczania należności z tego tytułu na rzecz Skarbu Państwa traktowana jest przez władze Spółki jako jej obowiązek wynikający z prowadzenia działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Celami strategii podatkowej jest również:

 1. wsparcie w realizacji strategicznych celów biznesowych

Wsparcie w prawidłowej realizacji celów biznesowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego stanowi podstawowe wyzwanie z uwagi na rozmiar prowadzonej przez Spółkę działalności oraz zmienność regulacji prawnych i praktyki ich stosowania. Zgodność z nakładanymi na Spółkę obowiązkami podatkowymi stanowi dla Spółki istotny cel z perspektywy ryzyka finansowego.

 1. podejmowanie odpowiedzialnych decyzji biznesowych

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz misję społecznej odpowiedzialności, Spółka przestrzega zasady niezawierania nieuzasadnionych gospodarczo transakcji, których głównym motywem działania mogłoby być jedynie uzyskanie korzyści podatkowej.

 1. prawidłowe realizowanie obowiązków rozliczeniowych i sprawozdawczych

Spółka kładzie szczególny nacisk na rzetelność, prawidłowość, transparentność oraz terminowość swoich rozliczeń podatkowych.

W celu prawidłowego realizowania obowiązków sprawozdawczych, pracownicy Spółki stosują wypracowane w ramach Spółki procesy związane z realizacją obowiązków podatkowych (w szczególności w zakresie weryfikacji kontrahentów, rynkowości stosowanych cen transferowych, monitorowania i implementowania zmian przepisów podatkowych). W powyższych kwestiach Spółka  korzysta z usług zewnętrznych podmiotów zajmujących się świadczeniem profesjonalnych usług doradczych oraz współpracuje z zewnętrznym podmiotem w celu  realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

 1. współpraca z organami Krajowej Administracji Skarbowej w ramach dostępnych mechanizmów

Spółka współpracuje z organami Krajowej Administracji Skarbowej, budując pozytywną relację opartą na wzajemnym zaufaniu i komunikacji. W razie kierowanych do Spółki przez organy Krajowej Administracji Skarbowej zapytań, Spółka udziela odpowiedzi, przedstawiając stosowne wyjaśnienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Spółka realizuje część powyższych obowiązków przy współpracy z zewnętrznym podmiotem.

  III.        Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka realizuje cele strategii podatkowej poprzez nieformalne procedury oraz rozwiązania systemowe mające zapewnić prawidłowe wywiązywanie się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów, w tym przepisów prawa podatkowego w sposób uwzględniający strukturę organizacyjną Spółki.

Jednocześnie, za realizację funkcji podatkowych Spółki odpowiada podmiot wyspecjalizowany w kompleksowej obsłudze spółek w zakresie podatkowym, z którym Spółka współpracuje od dłuższego czasu.

Przeniesienie funkcji podatkowych do podmiotu zewnętrznego jest związane z realizacją strategii Spółki, która zakłada efektywne wykorzystanie zasobów Spółki do jej działalności podstawowej jednocześnie korzystając z usług wyspecjalizowanych podmiotów. 

2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka dotychczas nie podjęła w okresie objętym niniejszą informacją o realizowanej strategii podatkowej współpracy z organami podatkowymi wykraczającej poza działania zmierzające do wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Spółka terminowo i przy współpracy z podmiotem zewnętrznym przekazuje organom podatkowym informacje podatkowe:

 • do których zobligowana jest na mocy regulacji podatkowych,
 • o które wnioskują organy podatkowe.

  IV.        Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Realizacja obowiązków obejmuje w szczególności:

 • identyfikacje zdarzeń, które powodują powstanie obowiązków podatkowych;
 • kalkulację i terminowe uiszczanie należnego podatku na konto właściwego urzędu skarbowego;
 • składanie organom podatkowym właściwych zeznań, wykazów, zestawień, sprawozdań oraz informacji, do których składania zobowiązują przepisy prawa podatkowego,

W związku z tym, że za realizację funkcji podatkowych Spółki odpowiada podmiot zewnętrzny wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się za przy udziale lub za pośrednictwem tego podmiotu.

W roku 1.01.2022-31.12.2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób prawnych;
 • podatku od towarów i usług;
 • podatku od nieruchomości.

W roku 1.01.2022-31.12.2022 Spółka realizowała obowiązki podatkowe płatnika (inkasenta) w odniesieniu do następujących podatków:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych – z tytułu wynagrodzeń pracowników;
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych – z tytułu należności których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy CIT.

W roku podatkowym 2022 Spółka nie przekazała żadnych informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

   V.        Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych

1.    Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym niebędącymi polskimi rezydentami podatkowymi

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 1.01.2022-31.12.2022 suma bilansowa aktywów na koniec tego okresu wyniosła 213.586.255,46 PLN. 5% z tej sumy wynosi 10.679.312,77 PLN, co stanowi próg raportowanych transakcji.

W roku 1.01.2022-31.12.2022 wartość transakcji, jakie Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi przekraczała 5% sumy bilansowej aktywów. Spółka zawarła z podmiotami powiązanymi następujące transakcje:

Określenie podmiotów

Wartość transakcji

Ogólny opis charakteru transakcji

Charakter powiązań

Nierezydenci

932.574,24 EUR

Zakup usług wsparcia

Bezpośrednie i pośrednie powiązanie kapitałowe

Nierezydenci

2.748.349,61 EUR

Zakup materiałów do produkcji

Bezpośrednie i pośrednie powiązanie kapitałowe

Nierezydenci

8.082,00 EUR

Zakup pozostałych materiałów

Bezpośrednie i pośrednie powiązanie kapitałowe

Nierezydenci

45.557,00 EUR

Sprzedaż usług naprawy i transportu

Bezpośrednie i pośrednie powiązanie kapitałowe

Nierezydent

212.145,81 EUR

Sprzedaż wyrobów gotowych

Pośrednie powiązanie kapitałowe

Nierezydenci

100.682,01 EUR

Sprzedaż materiałów

Pośrednie i bezpośrednie powiązanie kapitałowe

2.    Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

W roku 1.01.2022-31.12.2022 Spółka nie podejmowała oraz nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych.

  VI.        Informacje o złożonych wnioskach

1.    Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W roku 1.01.2022-31.12.2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

2.    Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W roku 1.01.2022-31.12.2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

3.    Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

W roku 1.01.2022-31.12.2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT.

4.    Wnioski o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

W roku 1.01.2022-31.12.2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

VII.        Informacje, dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku 1.01.2022-31.12.2022 Spółka nie dokonywała transakcji z podmiotami zarejestrowanymi na terytorium objętym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie.